605 063 821
Husova 333
Libice nad Cidlinou
289 07
18.05.2022

Otevřeli jsme půjčovnu kol, elektrokol a koloběžek v Libici nad Cidlinou

Těšíme se na Vaše rezervace.

Zobrazit nabídku kol k vypůjčení

Image 1


PŮJČOVNÍ ŘÁD

PRAVIDLA REZERVACE A PRONÁJMU ELEKTROKOL U ING. VĚRA ZDRAŽILOVÁ
se sídlem Husova 336, Libice nad Cidlinou 289 07, IČO: 62995405
.

Podnikatel je zapsán v živ. rejstříku MÚ, Poděbrady.

 1. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích. Maximální nosnost elektrokol je stanovena výrobcem na 120 kg.
 2. Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení dvou osobních dokladů s fotografií Nájemce, kdy jedním z těchto dokladů bude platný občanský průkaz a druhý doklad bude platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz.
 3. Nájemcem může být pouze osoba plně svéprávná. Osoby mladší 18 let mohou elektrokolo zapůjčit pouze v přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce. Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronajmout elektrokolo osobám podnapilým či osobám pod vlivem jiných návykových látek.
 4. Nájemce je povinen ověřit si technický stav elektrokola před úhradou kauce (jistiny) a nájemného.
 5. Technické úpravy/opravy kola ze strany nájemce nejsou povoleny. Veškerý servis zajišťuje Pronajímatel. (Vyjma výměny duše při defektu, kdy je nájemce oprávněn tento zásah provést svépomocí nebo v jiném servisu.)
 6. Okamžikem podpisu smlouvy přechází nebezpečí škody na elektrokole na Nájemce, a to až do doby jeho vrácení Pronajímateli.
 7. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou pronajatého elektrokola, jakož i s jeho základní údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování, transport. atd. Návod k pronajímanému elektrokolu je dostupný u Pronajímatele.
 8. Jízda na pronajatém elektrokole (užívání předmětu) je na vlastní nebezpečí Nájemce a Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví Nájemce po celou dobu nájmu.
 9. Nájemce je povinen pro jízdu na elektrokole využívat pouze cesty určené pro cyklisty, případně jiné zpevněné cesty, které neohrozí zdraví Nájemce a ani technický stav elektrokola.
 10.  Nájemce přebírá odpovědnost za všechna pronajatá elektrokola včetně příslušenství uvedené v jím podepsané nájemní smlouvě.
 11. Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci čisté. Při nedodržení této povinnosti si Pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z jistoty (kauce) a to ve výši 250, – Kč za očištění jednoho elektrokola.
 12. V případě prodlení Nájemce s vrácením Předmětu nájmu je Pronajímatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši 1000,- Kč za každý započatý den.
 13. V případě poškození elektrokola Nájemcem, je Nájemce povinen zaplatit vzniklou škodu Pronajímateli. Výše škody bude nájemci doložena formou faktury s rozpisem práce a materiálu. Na úhradu škody lze započítat kauci, která byla vybrána při podpisu smlouvy.
 14. Při ztrátě či odcizení elektrokola hradí Nájemce jeho plnou cenu uvedenou v nájemní smlouvě. Nájemce bere na vědomí, že elektrokola nejsou pojištěna.
 15. Ceny se řídí platným ceníkem, dostupným na stránkách www.kupsikola.cz
 16. Elektrokola je možné si zapůjčit po telefonické dohodě na adrese: Rösslerova 188, Poděbrady 290 01, nebo lze kola dopravit k Nájemci za smluvní poplatek.
 17. Vrácení elektrokola je na stejné adrese (viz. bod 15.) v čase uvedeném na smlouvě o nájmu (Článek 2 - Doba nájmu, předání), nebo lze kola vyzvednout u Nájemce za smluvní poplatek
 18. V případě pronájmu na více dní je možné po dohodě zapůjčit elektrokolo den dopředu a vrátit následující den po ukončení pronájmu.
 19. Po potvrzení rezervace elektrokola ze strany Pronajímatele, bude Nájemci vystavena faktura ve výši 100 % celkové ceny nájemného, kterou se Nájemce zavazuje uhradit nejpozději do 24 hodin, a to na bankovní účet vedený u ???, číslo účtu ???.
 20. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy před okamžikem počátku nájmu, a to i bez udání důvodu. Nájemce je povinen doručit Pronajímateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn účtovat nájemci storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z uhrazeného rezervačního poplatku, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:
  a) o 15 a více dnů před počátkem nájmu elektrokola – 300 Kč.
  b) o 14 - 7 dnů před počátkem nájmu elektrokola – 30 % ceny nájemného.
  c) o 6 dnů a méně před počátkem nájmu elektrokola – 100 % ceny nájemného.
 21. Při zakoupení nového elektrokola u Pronajímatele bude Nájemci odečteno nájemné do výše 5000 Kč z MOC ceny nového elektrokola. Nájemné je možné odečíst do 1 roku od konce pronájmu. (Nabídka elektrokol je závislá na aktuální situaci a dodávkách výrobce/dodavatele.)
 22. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s rezervační a nájemní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

ZOBRAZIT SMLOUVU O MOVITÉ VĚCI