605 063 821
Rosslerova 188
Poděbrady
290 01

Smlouva o nájmu movité věci

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2201 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, (dále jen smlouva)

Ing. Věra Zdražilová
Husova 336
Libice nad Cidlinou 289 07
Tel.: +420 605 063 821
IČ: 62995405
DIČ: CZ6562161628
Číslu účtu: 455 9333 584 /0600
E-mail: info@kupsikola.cz

na straně jedné (dále jen „Pronajímatel“)

a

Jméno a Příjmení: ...............................................................................

OP: ......................................................................................................

Druhý doklad: .....................................................................................

Telefon: ..............................................................................................

Bydliště: ..............................................................................................

na straně druhé (dále jen „Nájemce“)

Článek 1 - Předmět smlouvy

Tato smlouva zakládá vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem, kdy Pronajímatel níže uvedené movité věci přenechává za úplatu Nájemci a ten je přijímá do nájmu:

(dále jen „Předmět nájmu“)

Elektrokolo/ kolo / výr. číslo MO cena Příslušenství


Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn pronajímat Předmět nájmu a uzavírat tuto smlouvu. Účelem této smlouvy je obvyklé užívání Předmětu nájmu přiměřeně její povaze a určení, a to výlučně nájemcem.
Nájemce není oprávněný dát Předmět nájmu do podnájmu.

Článek 2 - Doba nájmu, předání

1. Doba nájmu Předmětu nájmu dle Článku 1 Smlouvy je dohodou smluvních stran sjednána na dobu určitou, a to takto:

Datum, hodina předání: ............................ hodin dne .............................

Datum, hodina vrácení: ............................. hodin dne .............................

Celkový počet dní nájmu .........................................

Místo předání: ………………………………………………………

Místo vrácení: ………………………………………………………

Ustanovení § 2320 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije
2. Nájemce Předmět nájmu převezme u Pronajímatele v den podpisu této smlouvy. Podpisem smlouvy Nájemce zároveň stvrzuje převzetí věcí uvedených v článku 1 smlouvy
3. Nájemce se zavazuje, že Předmět nájmu bude používat výhradně k účelu, ke kterému je určen, v souladu s pokyny Pronajímatele a dále v souladu s touto smlouvou, čímž vzniká i závazek Nájemce vrátit Předmět nájmu Pronajímateli nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu, a to v řádném stavu.
4. Nájemce neodpovídá za opotřebení Předmětu nájmu používáním, která vyplývají z běžného časového opotřebení, byla-li však najatá věc používána dle pokynů Pronajímatele a provozních nařízení daných výrobcem.
5. Nájemce se seznámil se základní obsluhou elektrokola, kola a s jeho základní údržbou, s údržbou baterie
apod

Článek 3 - Nájemné a způsob placení

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena nájmu za Předmět nájmu dle Článku 1 je vypočítána za celou dobu nájmu na částku celkem Kč.
2. Sjednané nájemné je splatné v hotovosti při podpisu této smlouvy k rukám Pronajímatele nebo může být uhrazeno bezhotovostně předem na účet Pronajímatele.
V případě prodlení Nájemce s vracením Předmětu nájmu je Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši 300 ,-Kč   až 1000,- Kč za každý započatý den., dle druhu kola
3. Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl Předmět nájmu užívat pro její nezpůsobilost. Může-li užívat Předmět nájmu jen omezeně, má nárok na přiměřenou slevu. Toto právo lze uplatnit pouze v případě, že nezpůsobilost Předmětu nájmu byla způsobena Pronajímatelem. Nezpůsobilost Předmětu nájmu je Nájemce povinen oznámit Pronajímateli neprodleně na tel.
číslo: +420 605 063 821. Právo na prominutí nájemného nebo na poskytnutí slevy z nájemného musí Nájemce uplatnit u Pronajímatele bez zbytečného odkladu. Toto právo zaniká́, není-li uplatněno u Pronajímatele do konce ujednané́ doby nájmu.

Článek 4 - Pravá a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce jsou uvedeny v Půjčovním řádu. Půjčovní řád je
k dispozici na www.kupsikola.cz.
2. Nájemce je povinen se s Půjčovním řádem seznámit a srozumění s ním potvrzuje podpisem této
smlouvy.
3. Nájemce při podpisu smlouvy předloží dva doklady. První bude platný Občanský průkaz a druhý bude platný Cestovní pas nebo platný Řidičský průkaz.
4. Nájemce souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů v rámci využití služeb, které nabízí Pronajímatel a uděluje tímto Pronajímateli souhlas s jejich zpracováním. Nájemce poskytuje Pronajímateli své osobní údaje zejména za účelem zjištění totožnosti Nájemce pro možnost uzavření smlouvy o pronájmu movité věci, pro případ pozdního vracení předmětu pronájmu nebo jiné nenadále situace a k vzájemné komunikaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje Nájemce Pronajímateli po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.
5. Pronajímatel se zavazuje při nakládaní s osobními daty řídit v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 a řídit se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje nájemce dobrovolně.

Článek 5 - Kauce (vratná finanční jistina)

1. Za účelem zajištění práv Pronajímatele v souvislosti s uzavřením této smlouvy se strany dohodly, že Nájemce složí k rukám nebo předem na účet Pronajímatele vratnou kauci ve výši dle druhu kola,elektrokola.
2. Prostředky složené jako kauce je Pronajímatel oprávněn použít v případě, že dojde k poškození nebo ztrátě Předmětu nájmu (bez ohledu na zavinění na straně Nájemce) nebo na úhradu nájemného v případě, kdy je Nájemce v prodlení s vracením Předmětu nájmu (čl. 3 odst. 2.).
3. Kauce, resp. její nespotřebovaná část v případě oprávněného čerpání, bude nájemci vrácena v hotovosti při vracení Předmětu nájmu, resp. vrácením zpět na účet Nájemce v případě, že tak bylo učiněno.

Článek 6 - Odstoupení od smlouvy a ukončení platnosti

1. Pronajímatel může odstoupit od této smlouvy před uplynutím doby nájmu v následujících případech:
a) pokud Nájemce neuhradí sjednané nájemné a kauci dle čl. 5 této smlouvy,
b) pokud Nájemce poruší své povinnosti dle článku 4 této smlouvy a používá Předmět nájmu v rozporu s Půjčovním řádem.
2. Smluvní strany souhlasí s ukončením platnosti smlouvy, pokud:
a) uplyne doba trvaní smlouvy
b) v případech, kdy budou porušena ustanovení této smlouvy.
3. Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže mu bude předmět nájmu předán ve stavu nezpůsobilém k užívání.

Článek 7 - Závěrečná ustanovení

1. Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom
stejnopisu.
3. V ostatních, touto smlouvou výslovně neupravených záležitostech, se na právní vztahy založené touto smlouvou použijí příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
4. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a je srozuměn s Půjčovním řádem Pronajímatele a souhlasí s ním.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a rozumí mu a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.
6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s touto smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Přijatá kauce ve výši .................................. Kč.Poznámky: ……………………………………………………………………………………


V ………………………. dne …………………………                           V ………………………. dne …………………………


                    .......................................                                                           .......................................
                         za Pronajímatele                                                                              za Nájemce


Potvrzení vrácení


Vrácená kauce ve výši: ....................................Poznámky: ……………………………………………………………………………………V ………………………. dne …………………………                           V ………………………. dne …………………………


                    .......................................                                                          .......................................
                          za Pronajímatele                                                                          za Nájemce