605 063 821
Husova 333
Libice nad Cidlinou
289 07

Reklamace

 

Uplatnění reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

vady vzniklé běžným používáním

nesprávným použitím výrobku


Postup při reklamaci:

  • Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu, nebo lze doručit osobně na naši prodejnu
  • Prosím do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě , doklady o servisu kola a elektrokola- provedení garanční prohlídky, nutné a odborném předprodejním servisu
  • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.
  • Dle typu značky jízdního kola je kupující povinen po ujetí cca 100 až maximálně 200 km, či nejpozději do 3 měsíců (bez ohledu na ujeté kilometry) přivést kolo na garanční prohlídku . V případě, že toto kupující neučiní, či překročí stanovené lhůty a kilometry, zaniká mu záruka v plném rozsahu. Bez garanční prohlídky tedy nelze následně žádat o záruční opravu na jakýkoliv díl kola.


Poučení o odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.
2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.